VITHOXAM 350SC – thuốc trừ sâu rầy kháng thuốc

VITHOXAM 350SC – thuốc trừ sâu rầy kháng thuốc

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,063

UNI-ACETA 20SP – thuốc trừ rầy

41,000đ
(0) Đã bán: 377
TĐK EPOXYCO 50EC – đặc trị các loại rầy gây hại

TĐK EPOXYCO 50EC – đặc trị các loại rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,218
TATA 25WG – đặc trị rầy gây hại

TATA 25WG – đặc trị rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 528
SCHEZGOLD 500WG – thuốc trừ rầy

SCHEZGOLD 500WG – thuốc trừ rầy

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,165
SAIMIDA 100SL – đặc trị rầy xanh, rầy nhớt, rệp sáp gây hại
SAGOMETRO 50WP – đặc trị rầy gây hại

SAGOMETRO 50WP – đặc trị rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,188
RANADI 10WP – đặc trị rầy gây hại

RANADI 10WP – đặc trị rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,341
OTOXES 200SP

OTOXES 200SP

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,176
OSA 50WG – đặc trị rầy gây hại

OSA 50WG – đặc trị rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 193