VITHOXAM 350SC – đặc trị bọ trĩ gây hại

VITHOXAM 350SC – đặc trị bọ trĩ gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 687
TB DIETRAY 700WP – đặc trị rầy và bọ trĩ gây hại

TB DIETRAY 700WP – đặc trị rầy và bọ trĩ gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,081
SUPERLAU 400SC – đặc trị bọ trĩ, rầy xanh, rầy nhớt

SUPERLAU 400SC – đặc trị bọ trĩ, rầy xanh, rầy nhớt

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 622
MAPJONO 700WP – đặc trị rầy nâu và bọ trĩ

MAPJONO 700WP – đặc trị rầy nâu và bọ trĩ

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,235
CONFIDOR 200SL – đặc trị bọ trĩ, rệp vảy, rầy xanh, rệp sáp
SUNATO 540FS – đặc trị bọ trĩ, rầy, rệp

SUNATO 540FS – đặc trị bọ trĩ, rầy, rệp

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 674
KARATE 2.5 EC – đặc trị sâu ăn lá, bọ xít muỗi, sâu phao, bọ trĩ
SUNATO 540FS – đặc trị bọ trĩ, rầy, rệp

SUNATO 540FS – đặc trị bọ trĩ, rầy, rệp

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 929
SATTRUNGDAN 18SL – đặc trị bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân
SATTRUNGDAN 18SL – đặc trị bọ trĩ, sâu ăn lá, sâu xanh da láng
KASAKIUSA 130EW – đặc trị bọ trĩ

KASAKIUSA 130EW – đặc trị bọ trĩ

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 938