JIAMI 10SL – đặc trị sâu rầy gây hại

JIAMI 10SL – đặc trị sâu rầy gây hại

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 700
HELLO 250WP

HELLO 250WP

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 725
FEDERO 740WP

FEDERO 740WP

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 385
EXIN 2.0 SC – thuốc sinh học trừ rầy và côn trùng chích hút
EXCEL BASSA 50ND

EXCEL BASSA 50ND

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 638
CONFIDOR 200SL – đặc trị bọ trĩ, rệp vảy, rầy xanh, rệp sáp
CHEER 20WP – đặc trị rầy nâu hại lúa

CHEER 20WP – đặc trị rầy nâu hại lúa

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 368
BUTYL 400 SC – đặc trị rầy

BUTYL 400 SC – đặc trị rầy

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 955
BUTYL 10WP – đặc trị rầy nâu hại lúa

BUTYL 10WP – đặc trị rầy nâu hại lúa

Liên hệ người bán
(0) Đã bán: 1,278